Jäteveden puhdistus

 

Jätevedenpuhdistamo on valmistunut 1960-luvun lopulla, jolloin käsittelymenetelmänä oli selkeyttäminen rautasulfaatilla tehostamalla. Puhdistamoa laajennettiin vuonna 1990. Puhdistamo saneerattiin vuoden 2001 aikana aktiivilietteellä toimivaksi biologis-kemialliseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saneerauksessa puhdistamolle rakennettiin ilmastusaltaat ja jälkiselkeytysallas.

Uudet rakenteet otettiin käyttöön loppuvuodesta 2010. Nykyisin jätevedet kulkevat pumppaamolta ruuvivälpän kautta hiekan ja öljyn erotukseen. Rautasulfaatin lisäyksen jälkeen jätevesi ilmastetaan ilmastusaltaissa, joista vedet on johdettu selkeytysaltaisiin ja sieltä järveen. Liete sakeutetaan, kuivataan puristamalla, minkä jälkeen liete kompostoidaan kompostointikentällä sekoitettuna puun kuoreen ja hakkeeseen. Kompostointikenttä sijaitsee asfaltoidulla kentällä Mustaniemen paineenkorotusaseman vieressä jätevedenkäsittelylaitoksen yhteydessä. Evira on myöntänyt laitoshyväksynnän maanparannuskompostille.

Puhdistamon mitoitustiedot  
Keskimääräinen virtaama  1 840 m3/d
Maksimivirtaama  3 500 m3/d
Maksimivirtaama 220 m3/h
Mitoitusvirtaama 115 m3/h
BOD7 -kuormitus 320 kg/d
Fosforikuormitus  9,8 kg/d
Typpikuormitus 49 kg/d

Puhdistamolta vesi johdetaan Keiteleeseen. Mustasuon jätevedenpuhdistamo on saanut ympäristöluvan Itä-Suomen ympäristölupavirastolta 9.3.2008 ja lupaehdot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ympäristöluvan ehdot

Parametri Pitoisuus, puhdistettu
jätevesi [mg/l]
Pitoisuuden
vähenemä [%]
BOD7ATU < 15 > 90
Kokonaisfosfori < 0,8 > 90
CODCr < 125 > 75
Kiintoaine < 35 > 90

Vuonna 2014 jätevedenpuhdistamolle on asennettu automaattisesti käynnistyvä varavoimakone, jonka avulla jäteveden puhdistusprosessia pystytään ylläpitämään myös sähkökatkojen aikana ja välttämään ylivuodot varoaltaan kautta järveen.